حق جهانشمول انسان

از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکنون بحث‌های زیادی در مورد جهانشمولی بودن آن صورت گرفته است. در طی این مدت حتی طرفین درگیر مباحث نیز چرخش‌های غیرقابل تصوری را انجام داده‌اند. در ابتدا استعمارگران خواهان مستثنی کردن مستعمرات از این حقوق، بخاطر نداشتن سطح لازمه فرهنگی برای احراز چنین حقی، گشتند. سپس در…