چگونه سرمایه سیاست را اسیر کرد

. ویکی لیکس به ما نشان داده است که هم اکنون دموکراسی های غربی توسط نیروهای بازار که هر گونه درکی از آزادی را خوار و خفیف می کنند، اداره می شوند اثر: اسلاوی ژیژک برگردان: رضا جاسکی در ماه مه توافقنامه بین‌المللی تجارت، که در واقع به مثابه ستون اصلی قانونی برای تجدید ساختار…