دیجیتال دموکراسی؟

[download id=”1854″] نوشته: اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری.برگردان: محمود شوشتری موقعیت احزاب سیاسی جاافتاد ه (سنتی) در اذهان شهروندان جهان غرب ضعیف شده، آن هم درشرایطی که موجِ پوپولیسم هر روز بر بخشی وسیعتر از عرصه سیاسی چیره میشود. تحولی کهبسیاری بیم آن دارند که نه تنها اعتماد و باور به احزاب…