طبقه متوسط ایران

[download id=”1614″] چند نکته در باره «انقلاب طبقه متوسط» نوشته: رضا جاسکی تعداد کلمات:۶۹۸۴ “در جهانی که در آن مدرنیته طبقه کارگر و سوسیالیسم منسوخ اعلام شده، طبقه متوسط به نمادی برای یک آینده دیگر تبدیل گشته است.» یوران تربورن جنبش اکوپای شعار ۹۹ درصد در مقابل ۱ درصد را تثبیت نمود. آثار پیکتی باعث…

اشکال متنوع مبارزه

[download id=”1606″] دختران خیابان انقلاب نوشته: رضا جاسکی تعداد کلمات: ۱۳۰۰ امروز دوباره در مورد شجاعت چند زن دیگر خواندیم. زنانی که با برداشتن حجاب در ملا‌عام به یکی از تبعیض‌های اشکاری که به انان در جمهوری اسلامی روا می‌شود، اعتراض می‌کنند. تنها، ارام . تنها، اما امیدوار به اینکه به زودی تنهایی شان به…