هشتاد سال پس از نان و شراب

اینیاتسیو سیلونه، یکی از نام‌اوران قرن گذشته، در طول زندگی خود کتاب‌های معروف بسیاری را نگاشت. اما دو رمان اول وی، فونتامارا و نان وشراب بنا به گفته عده‌ای از منتقدان ادبی از مشهورترین کتاب‌های ضدفاشیستی آن دوره و نیز تمام دوران جنگ سرد محسوب می‌شدند و بر تعداد زیادی از نیروهای رادیکال جهان تأثیر…

قدرت و مقاومت (۲)

در قسمت دوم بررسی شولتسکه از آرا فوکو و گرامشی در مورد قدرت و مقاومت، وی نگاهی به نظریه مقاومت گرامشی و نقش حزب در ان و نیز خودنگری حزبی از منظر تئوری قدرت فوکو دارد. مارکوس شولتسکه در دانشگاه یورک تدریس می‌کند. قدرت و مقاومت: پیوند دادن گرامشی و فوکو نوشته: مارکوس شولتسکه برگردان:…

قدرت و مقاومت (1)

فوکو و گرامشی هر دو از مهمترین نظریه‌پردازان تئوری قدرت محسوب می‌شوند. با وجود این تفاوت‌های زیادی بین نظریه هژمونی گرامشی و تئوری قدرت انضباطی فوکو وجود دارند. از آنجا که فوکو بر نقش فراگیر قدرت پای می‌فشارد و در تئوری قدرت وی، فرد قدرت انتخاب زیادی ندارد، بسیاری از منتقدان وی را به عنوان…