کدام چپ؟

[download id=”1790″]

امیل شارتیه (معروف به آلن) روزنامه‌نگار و فیلسوف فرانسوی، یک قرن پیش نوشتهنگامی که از من پرسیده می‌شود آیا شکاف میان احزاب چپگرا و راستگرا، انسان‌های چپگرا و راستگرا، هنوز دارای معنا و مفهومی است، نخستین نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد این است که شخصی که چنین پرسشی را مطرح می‌کند، مسلماً چپگرا نیست

کدام چپ؟

 ​​​​ نگاهی بر دگردیسی چپ

مهر حزب اجتماعیون عامیون ایران مذین به شعارهای حریت، مساوات و عدالت بود.

 

نوشته: رضا جاسکی

تعداد کلمات:۷۹۰۷

«رادیکال بودن به معنی چنگ زدن به ریشه چیزهاست. اما برای انسان ریشه، خودِ انسان است...، ضرورت قطعیِ برانداختنِ همه شرایطی است که بشر در آن موجودی کم‌ارزش، برده، فراموش شده، و ​​ قابل تحقیرگشته است.»